Scent Poetry weboldal adatkezelési nyilatkozata és tájékoztatója

1./ Az adatkezelési tájékoztató célja
Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal szolgáltatásainak felhasználói pontos tájékoztatást kapjanak arról, hogy a személyes adataikat kik és milyen módon kezelik és használják fel, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg őket.

2./ Adatkezelési nyilatkozat
A vállalkozás a szolgáltatását igénybe vevő ügyfeleinek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmas jellegét és megteszi mindazon technikai és szervezeti intézkedéseket, illetőleg kialakítja mindazon szervezeti eljárásokat és szabályokat, amelyek elsősorban az Európai Unió általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény), valamint az erre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő érvényre juttatásához szükségesek.

A GDPR 13. cikke alapján az adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

3./ Az adatkezelő adatai
3.1 Cégnév: Panghy Gáspár
3.2 Székhelye: Csemő
3.3 Képviselője: Lipovszky Csenge
3.4 E-mail címe: panghy.gaspar@gmail.com
3.5 Web lap: www.scentpoetry.hu
3.6 Adatvédelmi tisztviselője: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselőkinevezésére nem köteles
3.7 Adatvédelmi és adatkezelési kérelmek. adatvédelmmel kapcsolatos kérelmek és panaszok az alábbi postacímre vagy a e- mailcímre küldhetők.: hello@scentpoetry.hu  Az adatkezelő a kérelmeket és panaszokat a legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 30 nap alatt a levélben megjelölt címre válaszolja meg.
3.8. Adatfeldolgozás: adatfeldolgozást a lejjebb megjelölt személyek végeznek
3.9 Adattovábbítás külföldre: nem történik adattovábbítás külföldre

4. Adatkezelési célok
4.1 A weblap szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából;
4.2 Marketingtevékenység a lehetséges ügyfelek számára;
4.3 ügyfelek megrendeléseinek a teljesítése
4.4 Belső adminisztráció könnyítése

5. A személyes adatok felhasználásának jogalapja

Tevékenység

Jogalap

A hatályos számviteli szabályoknak megfelelő számla kiállítása

GDPR 6. cikk (1). bekezdés c/ pont

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1). bekezdés f/ pont

A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja: érdekmérlegelés, az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság

Marketing tevékenység

Marketing célból közösségi (Facebook) oldal iüzemel, ahol azonban önálló profilalkotás, adatbázis létrehozatala nem történik

GDPR 6. cikk (1). bekezdés a/ pont

On-line regisztráció

GDPR 6. cikk (1). bekezdés b/ pont

 

 

6. Az adatkezelés időtartama

Tevékenység

Idő tartam (év)

Számlakiállításhoz szükséges adatok és számlák eredeti példányai

8

 

Kapcsolattartás alapjául szolgáló adatok

1 (a kapcsolat fennállásának megszu?nésétő l)

Szerző dés létesítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatok

5 (a szerző dés megszu?nésétő l)

 


7. Az adatkezelés módja

7.1 A személyes adatok tárolása és kezelése informatikai eszközökkel, számítógépen történik.
7.2 Az adatkezelés számítógépes környezete WordPress honlapkészítő rendszer

8. Incidenskezelés
8.1 Az adatvédelmi incidens fogalma:
8.2 Az adatkezelő intézkedései incidens észlelése esetén:
adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
- az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;
- ha az adatvédelmi incidens valószínüsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja azérintettet az adatvédelmi incidensről;
- az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.
 
8.3 Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha
- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számáraértelmezhetetlenné teszik az adatokat);
- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínüsíthetően nem valósul meg;
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. (Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Pl. sajtóközlemény kiadása)
Az illetékes hatóság utasíthatja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről (GDPR 58. cikk (2) e) pont).

9./ Az adatkezelés érintettjeinek jogai
A személyes adatkezeléssel érintetteket a jogszabályok alapján az alábbi jogok illetik meg:
a/ hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b/ kiigazítás joga (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása);
c/ törlés joga (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d/ az adat kezelésének korlátozása;
e/ a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f/ személyes adatok harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedése, vagy ennek megtiltása;
g/ bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; h/ tiltakozás a személyes adat használata ellen.

10. Az érintettek jogorvoslati fórumai
10.1 Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu.
10.2 Az adatvédelmi perek az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatók.

11. Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk alapján)

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelés jogalapja

Adattovábbítás

Adattárolás módja és idő tartama

Számviteli bizonylat kiállítása

Név, lakcím, adószám

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódószámla kiállításához a hatályos számviteli szabályok szerint

GDPR 6. cikk (1). bekezdés c/ pont

nincs

8 év

 

Számvitel, könyvelés

Név, lakcím, adószám

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódószámla kiállításához, mérlegkészítésh ez

GDPR 6. cikk (1). bekezdés c/ pont

A könyvelést végző személy/szervezet Astra-Conto Kft. Koncz Attilawww.astraconto.h u info@astraconto.h u

 

8 év

Kapcsolattartási adatok

Név, telefonszám, e-mail cím

Egyeztetések, lemondások

GDPR 6. cikk (1). bekezdés a/ pont

nincs

1 év

Hírlevél küldés

Név, e- mail cím

Tájékoztatás, új szolgáltatás ajánlása

GDPR 6. cikk (1). bekezdés a/ pont

Hírlevél szolgáltató
Mailchimp
www.mailchimp.com

Visszavonásig, legfeljebb 3 évig

Regisztrációs adatok

Név, telefonszám, e-mail cím

ügyfél adatok kezelése

GDPR 6. cikk (1). bekezdés a/ pont

Magyar Hosting

Web-Server

www.profitarhely.hu

1 év

Panaszkezelés

Név, telefonszám, e-mail cím

Panaszeljárás lefolytatása,ügyfél tájékoztatás

GDPR 6. cikk (1). bekezdés c/ pont

nincs

1 év

 

Budapest, 2019. május 3.